obchod orientálním zbožím Radost Řemeslo Užitek Krása
Váš košík je prázdný
VirtueMart


Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Lýdia Dundová., IČ 68392796, sídlem Újezd 27, Štětí, PSČ 411 08.

 

1. Rozsah platnosti všeobecných obchodních podmínek

1.1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené použitím prostředků komunikace na dálku
prostřednictvím internetového obchodu Batavia.cz, který je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.batavia.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“). Tato kupní smlouva je uzavírána mezi společností Lýdia Dundová., IČ 68392796, sídlem Štětí, Újezd 27, PSČ 411 08 (dále jen „prodávající“) a kupujícím, kterým je jiná fyzická nebo právnická osoba, jež provádí objednání zboží prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „kupující“).

1.2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ustanoveními § 588 a násl. ve spojení s ustanovením § 612 a násl.

1.3. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami se řídí rovněž ustanovením § 52 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud je kupující spotřebitel, tzn. osoba, která při zavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.4. Pokud je kupující podnikatel a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské činnosti, řídí se vzájemné vztahy mezi smluvními stranami ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí pouze těmi ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek, která nejsou v rozporu s ustanoveními § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Ustanovení odchylná od Všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní obsahuje katalog zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně kupních cen jednotlivého nabízeného zboží, jež jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní nejsou závazné a prodávající není ohledně tohoto zboží povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží jsou platné po dobu, po kterou jsou zveřejněny na webovém rozhraní.

2.2. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na webovém rozhraní, vyplní na webovém rozhraní registrační formulář, čímž dojde k vytvoření uživatelského účtu kupujícího. Vyplnění registračního formuláře je podmínkou objednání zboží (viz Jak nakupovat). Objednávka zboží, jež je zároveň návrhem na uzavření kupní smlouvy, je učiněna vyplněním objednávkového formuláře na webovém rozhraní, který obsahuje veškeré povinné, tímto formulářem předepsané náležitosti. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v objednávkovém formuláři platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené kupujícím v registračním formuláři a v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Minimální hodnota objednávky činí Kč 100,- včetně daně z přidané hodnoty.

2.4. Zboží označené v katalogu jako alkoholické nápoje a tabákové výrobky si může objednat kupující pouze tehdy, je-li starší 18ti let. U takto označeného zboží nemůže být objednávka dokončena, pokud kupující neoznačí položku „Tímto čestně prohlašuji, že jsem starší 18ti let.“ Při prodeji tabákových výrobků a kuřáckých potřeb je ze zákona povinné ověřit věk kupujícího. Osobám mladším 18 let je nákup tabákových výrobků a kuřáckých potřeb zakázán. Využijte odběrných míst Batavia.

2.5. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Kupující tímto rovněž souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

2.6. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v registračním a objednávkovém formuláři potvrzení o obdržení jeho objednávky.

2.7. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy kupující převezme objednané zboží.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Ceny zboží uvedené v katalogu zboží na webovém rozhraní jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

3.1.1. Držitel Certifikátu kolonisty (dále kolonista) má nárok na slevu zboží ve výši 10%. Kolonista zapíše při vyplnění objednávky číslo své karty do poznámky. Při zpracování objednávky, po ověření správnosti údajů, kolonistovi odečteme slevu a odešleme mu objednávku s cenami po slevě. Platbu kolonista uskuteční až na základě opravené - zlevněné objednávky. Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží v akcích, výprodejích a na tabákové výrobky.

3.2. Náklady spojené s dodáním zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s cenou zboží. Výše těchto nákladů platná v případě doručování v rámci České republiky je zveřejněna na webovém rozhraní.

3.3. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je možné uhradit prodávajícímu následovně:
a) v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího označené kupujícím v objednávce,
b) na dobírku v místě, které určí kupující ve své objednávce,
c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (cena zboží a náklady spojené s dodáním zboží musí být připsány na účet prodávajícího nejpozději v den předcházející datu dodávky zboží).

3.4. V případě platby v hotovosti a na dobírku je cena zboží splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostním převodu na účet prodávajícího je kupní cena splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení potvrzení o obdržení objednávky prodávajícím. Při bezhotovostním převodu na účet prodávajícího je kupující povinen uvést variabilní symbol, kterým je číslo jeho objednávky.

3.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví prodávající na cenu zboží fakturu či jiný daňový doklad, který musí mít veškeré náležitosti řádného účetního dokladu a zároveň slouží jako záruční list. Účetní doklad bude kupujícímu doručen současně s dodávkou zboží.

4. Dodací podmínky

4.1. Zboží je kupujícímu dodáno způsobem, který uvedl ve své objednávce, a to a) formou osobního převzetí v provozovně prodávávajícího označené kupujícím v objednávce, b) prostřednictvím České pošty, s.p., kurýrem nebo zásilkovou společností PPL, a to zasláním na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Výše poštovného, přepravného a balného je zveřejněna na webovém rozhraní.

4.2. V případě osobního převzetí zboží ve vybrané provozovně se prodávající zavazuje připravit zboží, které má na skladě, k odebrání ve lhůtě od dvou do deseti pracovních dnů ode dne potvrzení o obdržení objednávky. Nemá-li prodávající zboží na skladě, zavazuje se připravit zboží k odebrání ve lhůtě do dvou až deseti pracovních dnů od jeho převzetí od dodavatele. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího informovat v potvrzení o obdržení objednávky prodávajícího učiněném na elektronickou adresu kupujícího.

4.3. Prodávající se zavazuje předat zboží, které má na skladě, k přepravě ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů ode dne potvrzení o obdržení objednávky v případě platby na dobírku, nebo ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů ode dne připsání platby na účet prodávající v případě platby bezhotovostním převodem. Nemá-li prodávající zboží na skladě, zavazuje se připravit zboží k odebrání ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od jeho převzetí od dodavatele. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího informovat v potvrzení o obdržení objednávky prodávajícího učiněném na elektronickou adresu kupujícího.

4.4. Pokud je zboží dodáváno na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. Pokud přepravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u přepravce.

4.5. V případě, že kupující bez uvedení důvodu nebo z důvodu na straně kupujícího převzít zboží odmítne, povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží.

4.6. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, pod podmínkou úplného zaplacení ceny zboží.

4.7. Kupující je při převzetí zboží od přepravce povinen zkontrolovat stav zásilky a neporušenost jejího obalu a případné vady neprodleně oznámit přepravci. Pokud kupující shledá porušený obal, není povinen zboží od přepravce převzít, avšak musí sepsat s přepravcem zápis o škodě. Poté je povinen neprodleně informovat prodávajícího a do dvaceti čtyř (24) hodin tento zápis o škodě prodávajícímu zaslat. Pokud kupující v dokladech přepravce převzetí zásilky potvrdí, považuje se zásilka za bezvadnou a na pozdější reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nebude brán zřetel.

4.8. Kupující je rovněž ihned po převzetí zboží povinen zkontrolovat dodané zboží a připojený účetní doklad a případné vady a neshody mezi obsahem účetního dokladu a skutečným stavem dodaného zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů od převzetí zboží, písemně oznámit prodávajícímu. V oznámení je kupující povinen zjištěné vady přesně specifikovat.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Bylo-li kupujícímu, který je spotřebitel ve smyslu ustanovení čl. 1.3. Všeobecných obchodních podmínek, dodáno zboží prostřednictvím České pošty, s.p., kurýrem nebo zásilkovou společností PPL, má právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od kupní smlouvy za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího Újezd 27, 411 08, Štětí, či na adresu elektronické pošty prodávajícího CLOAKING . Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se tato od samého počátku ruší. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu. Zboží musí být vráceno v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím.

5.3. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu cenu zboží včetně skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení prodávajícímu, a to buď bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím, nebo v hotovosti při vrácení zboží.

5.4. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu tím vzniklé škody. Nárok na úhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst s nárokem kupujícího na úhradu ceny zboží.

6. Odpovědnost prodávajícího za vady

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů (zejména ustanovením § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, není-li v záručním listě stanoveno jinak).

6.2. Záruční podmínky a způsob reklamace zboží upravuje Reklamační řád.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen se řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží se považují za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě, zveřejněny, či jinak zneužity.

7.2. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy a pro účely zřízení uživatelského účtu kupujícího. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na webovém rozhraní. V takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.

7.3. Kupující prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.4. Tento souhlas je po skončení účinnosti kupní smlouvy možné kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době odeslání objednávky kupujícím.

8.2. Jestliže některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek je nebo se stane neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek platná a účinná. V části, která obsahuje neúčinné ustanovení, se bude vztah účastníků řídit ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky.

8.3. Znění Všeobecných obchodních podmínek může prodávající písemně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek.

8.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu. Zpráva se považuje za doručenou:
a) v případě doručovaní elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na webové rozhraní příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručovaní osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručovaní osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát zásilku převzít,
d) v případě doručovaní prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

8.5. Připojení se k webovému rozhraní, prohlídka nabízeného zboží, jakož i registrace nového zákazníka, objednávka zboží, ani další úkony kupujícího prováděné použitím prostředků komunikace na dálku nejsou zpoplatněny.

8.6. Nabídka zboží zveřejněna na webovém rozhraní a jeho cena je platná po dobu zveřejnění.

8.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá žádnému jinému režimu povolování.

8.8. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
- adresa: Lýdia Dundová, Újezd 27, Štětí, 411 08
- telefon: 728 552 905
- email: CLOAKING .

8.9. Kupující není ve vztahu k prodávajícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.10. Kupní smlouva včetně Všeobecných obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.11. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní.

V Újezdě, dne 11. 11. 2014

Lýdia Dundová, e-shop Batavia

 

Přihlášení

Náhodné
Vaše cena: 35 KčVaše cena: 135 KčKurz Eura